Чааты школанын тоогузу

Россияга ооскуп унген Октябрь Революциязынын кучулуг чангы-динмиди Тыванын арат чонунун национал болгаш социал хосталга дээш демиселче кодуруп ундурген. Куш ажылчы араттар Россия — биле сырый холбажып алгаш ак гвардейжилерни, кыдат эжелекчилерни чуртундан ундур сывыргаш, улусчу Революциянын тиилелгезин чедип албышаан, 1921 чылда Тыва улустун эн баштайгы тускай хамаарышпас курунези болур. Тыва Арат Республиканы тургускан. Оон эгелээш тываларнын амыдыралынга чугула оскерлиишкиннер национал болгаш социал депшилгелер эгелээн. 1930 чылдын июнь 28-те ТАР-нын Тыва бижии тургустунган. Ону лама башкы Монгуш Лопсан Чимиттин тургусканы латинчиткен Тыва алфавиттен А.А.Пальмбах орус алфавитке ундезилеп тургускан. Оон-на эгелээш бижик билбес чорукту узуткаары-биле суртаал ажылын идекпейлиг чоруткан; олар «Бижик билир кижи — уш бижик билбести оорет!», «Бижикти оорнип алгаш кожанны база оорет!» — деп лозунгуларнын адаа-биле кидин тулук ажылдап кирипкен. Бижик билбес чоруктун ажылы кончуг дургени-биле араттарнын аразынга чалгый берген.
Тывага баштайгы школаларны «Чайлаг школалары деп адап турган» 1932 чылда Чааты хемнин унунга Шанчы дагнын ужунга чайлаг школазы ажыттынган. Анаа Ак — Чааты Кара-Чааты хемнин унунга чурттап чораан араттарнын ажы-толу аъттыг, чадаг шары мунуп алган кээп ооренип турган. Сургуулдар чугле чайын ооренип турган. Карандаш саазын чок турганындан баштайгы сургуулдар хомур, ус-биле чаап каан шуугайларга, алгыларга, кажаалар хырааларынга, харга, доштарга, хадыннарга бижип ооренип турганнар. Ынчан демир ужук, будуктуг карандаш, будук сургуулдарнын сагыжынга безин чок турган. Чааты школазы Тыванын оске бугу школалары ышкаш хой оореникчилерни хаара тудуп тергиидекчилерни суму, арбан даргаларын АРЕВЭ «комсомол», НАМ «партия», шуугу «суд» ажылдакчыларын оордип турган. Оларга Кечил-оол Тулуш (1940 чылдарда ол школанын эргелекчизи апарган), Борис Болдур-оол (Тыванын чырыдыышкын министири, РСФСР нин школаларынын алдарлыг башкызы чораан). Донгак Селикпаа (Совет Партия органынга ажылдап чораан), Донгак Таспаанчык, Долчанмаа (маадыр ие чораан), Донгак Норукай, Донгак Бадарчы, Ондар Ажы, Эникпен Ондар, Уйнукай Сат болгаш оскелер-даа хамааржыр. Уйнукай Сат школаны дооскаш Москвага (КУТВ — ка) ооренгеш башкылап чораан.
1938-1939 чылдарда Чааты сумузунун тову Эрги – Суурга турган он бир арбаннар каттышкаш школаны тудуп эгелээннер.
1940 чылда Чааты эге школазын ажыткан. Ол школага ушку класска чедир ооредип турган.
1941-1946 чылдарда дортку класска чедир ооредир кылдыр эде тургускан. Ол-ла чылын эмнелге, почта, садыгны база ажыткан. Ол уеде ажылдап чораан удурдукчулары, башкылары: Кечил-оол Тулуш, Тараа-Тарыыр, О.А.Кара-оол, Д.Д. Аракчаа, Т.Шактар-оол олар турган.
1943 болгаш 1945 чылдарда эге школаны Сара Чыртай-ооловна Канчыыр-оол эргелекчилеп чораан. Доозукчулары Калгажык Шактаржык, Чаш-оол Таспаанчык, Н.Д.Шивит-оол; социал хандырылга сайыды чораан Сергей Киров болгаш оскелер-даа хамааржыр. Школага ооренип турган сургуулдарны ада-ие боттары чемгерип турган. Ада-иези чемни эккеп бээрге поварлары кылып бээр турган.
1947-1948 чылдарда Куш-ажыл, Кок-Тей МЧАЭ-лери каттышкаш колхоз аппарган. Эрги-Суурдан Чодурааже кожуп чоктап келгеннер чуге дизе Чодураа ол ийи МЧАЭ-лернин ортузу тову болган. Эрги-Суурга турган бажын-балгатты шуптузун кожуруп алганнар.
1949-1950 чылдарда ооредилге эргелекчизинге Донгак Дамдынчап ажылдаан.
1950-1952 чылдарда «Александр Матросов» аттыг пионер дружиназынын бирги даргазы Мижит-оол Кызыл-оол Донгакович турган ол эки ажылы дээш «Артек» — Бугу эвилелдин пионер лагери чоруур путевка-биле шаннаткан. Кызыл-оолдун «Артектен» эштеринге белек кылдыр чаражы кончуг узун, кызыл пионержи галстуктарны эккелгенин эштери ам-даа утпайн сактып чоруурлар.
1952 чылда Эрги-Суурдан кошкеш, бир чыл болганы, чугле ханазын тудуп кааны школаны амгы уеде пенсионер, улус ооредилгезинин тергиини Докпай-оол Сержинмааевич Монгуш хулээп алган. Ол школаны тончузунге чедир туттуруп, 1962 чылга чедир ажылдаан.
1954 чылда 7 чылдыг школаны ажыткан.
1954 чылдын 1-ги доозукчулары:
1. Донгак Серенмаа Д. – 1937 чылда торуттунген.
2. Донгак Бадама М. – 1936 ч.
3. Донгак Кара-оол Т. – 1936 ч.
4. Монгуш Соскур-оол С. – 1937 ч.
5. Кыргыс Калдар Д. – 1938 ч.
6. Ховалыг Тамара Х. – 1937 ч.
7. Кызыл-Уруг Лена А. – 1937 ч.

1955 чылдын 2-ги доозукчулары:
1. Доможакова Анайбан – 1937 ч.
2. Донгак Суктер-оол Н. – 1938 ч.
3. Донгак Дакчан С. – 1937 ч.
4. Ондар Каадыр-оол П. – 1938 ч.
5. Донгак Анай С. – 1940 ч.

1961 ооредилге чылынга чедир 7 чыл школазын сес удаа доосканнар.
1962 -63 ооредилге чылында 8 чылдын школазы апарган. Директору Дамдынчап Очурович Монгуш ажылдап эгелээн.
1963 -64 чылдарда Кара-оол Валерий Ховалыгович, Анай Балчировна, Адыя Александровна болгаш оске-даа башкылар ажылдап чораан.
1964 -66 чылдарда Биче-оол А.Т. директорлап, ооредилге эргелекчизинге Кара-оол Валерий Ховалыгович ажылдааннар.
Школанын арыг-силиин тургузуп чораан идекпейлиг ажылдакчылар:
Конгар-оол Кокер
Кужугет Александра
Хая Тамара
Таспаанчик Пичелдей.
Ур уеде интернатка поварлап ажылдап чораан Чимит-оол Борбактын, хлеб быжырыкчызы Суктер-оол Чанчымаанын, школа танныылы: Долаан Аргамчы, Донгак Амбар-оолдун кылган ажыл-ижин санаар болза та чеже чуве.
Сес чыл школазынга башкылар оореникчилерге быжыг билигни бээр дээш демниг куш-ажылды чорудуп турганнар. Школага интернат, столовая, пекарня, мастерская, чунар-бажын, ГАЗ-чуък машиналыг, ийи аъттыг турган.
Дужаал № 40-ден ушта бижилге:
Чаты сес чыл школазы
Чодураа суур Октябрь 30, 1966 чыл

§ 1
Аът ажаакчызы Монгалбии Дадар-оолду ук ажылындан 30.09.1966 чылдан эгелеп хостаар. Аът ажаакчызынга 30.09.1966 чылдан эгелеп Мартыш Сергейни хулээп алыр.

§ 2
Мартыш Сегрейге хулээдири болза:
1. Доруг аът – 1, кулу аът – 1 ук аъттарны школа, интернат, celebrity nude столовая, чунар-бажын болгаш оске-даа черлерге ажыглавышаан семис-шыырак ажаап-кадагалаарын хулээдир.
2. Бир аъттын ортээн чидирер болза hot gay porn районда балансовый ортек-биле толээр.
3. Аъттарны оске кижиге бээрде чугле школа директорунун бижимел чошпээрели-биле porno gay толээр.
4. Аъттарнын дериг-херекселин камныг эдилээрин дагзыр.
5. Аъттарнын дериг-херекселин аъттар-биле катай хулээдири-биле дараазында коммисияга эштерни томуйлаар:
1.Конгар-оол Кыргыс – write my essay завхоз.
2. Монгалбии Дадар-оол – эрги аът ажаакчызы.
3. Мартыш Сергей – чаа аът ажаакчызы.
Директор Биче-оол А.Д. дужаалды номчаан: Мартыш Сергей.
Сес чыл школазынга узун хуусаалыг турпоходтар чорудары чанчылчып турган. Туризимни Шивит Сергей Серенович кончуг эки удуртуп турган. Кышкы дыштанылга уезинде Торгалыг- Бажынче, Овурже, Бай-Хаакче походтап, турслеттардан чыда калбас чораан. Поход уезинде чурук тырттырар болгумну база катай чорудуп турган.
Школаны арыг-силиг тургузуп ремон ажылдарын уе-шаанда доозуп ак-сеткилдиг ажылдап чораан хоочун техниктиг ажылчыннарга дараазында ажылдакчылар хамааржыр:
1. black girl porn Сандак-Хуурак Солуй.
2. Амбар-оол Кара-кыс.
3. Мекпер-оол Раиса.
4. Монгалбии Сады.
5. Хунан-Кара Уйнук.
6. Серен celebrity nude Хойлаарак.

1970.71 ооредилге чылында ортумак школа болган. 1970 чылдын апрель 5-тин хунунде чаа школанын тудуун эгелээш кузун сентябрь 1-де дооскан. Кыска хуусаа тургузунда Шагаан-Арыг хоорайнын тудуг бригадазы ПМК-586, суурнун хоочун тудугжуларынын демниг ажылы-биле тудугну кылып дооскан. Бригадири Доржукай Кеский Донгак турган. Ол хенертен аарааш «Кызыл-дустай бээрге» Чап Дарый-Хуурак удуртуп башкарып ажылдаан. Тудугжулар: Очур-оол Чамзы, Сендажы Биче-оол, Донгак Хири-Хаа, Биче-оол Манды, Кыргыс Сундуй-оол болаш оске-даа аныяк тудугжулар бар.Школанын тудуунун схема-планын Дарый-Хуурак Чапка хулээткен турган. Ол уеде чырыдыышкын сайыды Б.И.Болдур-оол схема-планга адын салган турган. Брустар, шиферлерни тудугга хереглээр бугу-ле чуулдерни ПМК-586 организациязы таварыштыр кээп турган. Тудугжуларнын куш-ажылын наряд биле санап толеп турган. Ай санында ажылдаан шалынын аванс кылдыр берип турган. Нарядты Чимиске Н.Х. тургузуп турган. Кыска уенин тургузунда суурнун бугу чону: ада-иелер, аныяктар, оореникчилер, шефтээшкиннерни кылып, арыглаашкынны чорудуп, удур ыяштарны олуртуп чаагайжыдып турганнар.
Ол-ла чылын сентябрь 1-де байырлыг байдалга он чыл школазын ажытткан. Кожуун товунден удуртукчулар, чазактан даргалар школага байыр чедирип чылыг-чымчак состерни соглеп турган. Ада-иелер, оореникчилер аажок ооруп чаа дериттинген класстарны магадап турган. Школаже кире бээрге чаражын канчаар ону; физика, химия кабинеттери, лабораторлуг ажылдар кылырынга таарымчалыг дериттинген орээлдер, куш-ажыл кичээлинде тускай херекселдерлиг, куш-культура кичээлинде делгем чырык спорт зал дээш чуну чок дээрил.
Чаа школа ажыттынары билек Москва облазындан аныяк башкылар база келген: Кашарная Н.Н., Андреева А.В., Богова П.В., англи дыл башкылары Васильева А.С. Орустук Г.Ч. дээш оон-даа оскелер бар.
Кожа суурлардан: Арыг-Бажы, Хайыракан, Ийи-Тал, Эйлиг-Хем, Торгалыг, Арыскан чонунун ажы-толдери ооренип келгеннер. Ортумак школага чангыс чылын 9 а,б,в,г – деп класстар немешкен. Школанын башкылары чогаадыкчы ёзу-биле ажыл-ижин эгелээн турган.
Оон бээр Чааты ортумак школазы дыка хой оореникчилерни доостурган. Олар ангы-ангы мергежилди чедип ап Тыванын янзы-буру булуннарында ажылдап чоруурлар. Кызыл хоорайнын адырларында ажылдап чоруур доозкукчуларга чоргаарланмас арга чок. Оларга дараазында доозукчулар хамааржыр: Оюн В.М., Уйнукай А.С., Сундуй Г.Д., Кунгаа М.В., Дагбалдай А.Д., Ховалыг В.Т. – юрист, Ховалыг В.Т. – эмчи, Доо С.С. – эмчи, Чаш-оол М.Д. – ТГИП, Тоорук Ч.А. – ТГИП, Санчы С.Д. – ветеринар, Мекпер-оол В.Д. – школа № 12, Эдуард Мижит –чогаалчы, Амбар-оол А.Д. – Директор КПДУ № 4, Таспаанчык Р.К. – медсестра, Доспан О.Ш. – медсестра, Доспан О.Ш. – МВД, Конгар-оол В.К. – наркоконтроль, Соскал О.Н. – Хоорай суду.
Амгы уеде школада бо-ла школанын доозукчулары ажылдап турар:
1. Кызыл-оол С.М. – директор;
2. Сундуй А.Ш. – ооредилге эргелекчизи;
3. Донгак Ч. К. – класстан дашкаар директорнун оралакчызы;
4. Чатпал-оол А.В. – куш-ажыл талазы-биле директорнун оралакчызы.
Хоочуннар: Сундуй Т.С. математика башкызы – 1972 чылда дооскан.
Соскал Л.К. Тыва дыл чогаал башкызы – 1973 чылда дооскан, Калван-оол Е.К. математика башкызы, Натпий-оол Р.М. биология башкызы, Дажы-Даваа А.О. география башкызы. Аныяк башкылар: Суктермаа Н.К. эге класстар башкызы, Кызыл-оол С.В. эге класстар башкызы, Дондушпан Б.У. история башкызы, Доржукай А.С. орус дыл литература башкызы, Тулуш О.Н. социал педагог башкы.
Школада ийи музей бар: «Надя Рушева»- аттыг болгаш экология музейи.

Школанын тоогузунун аайы-биле хронологтуг short term loans таблица.
1932ч. – Шанчы ужунун чайлаг школазы;
1932 – 37 ч.ч. – 11 арбаннар катышкаш эге школа туткан; Т.Шактар-оол эргелекчилеп 3 класска чедир башкылаан;
1943-46 ч.ч. – Канчыыр-оол С.Ч. – башкылап эргелекчилеп, башкылап чораан.
1947-61 ч.ч. – 7 чыл школазы аппарган эргелекчизи Дакпай-оол С.Н.;
1962-64 ч.ч. – 8 чыл школазы аппарган – директору Дамдынчап О.Д.
1965-66 ч.ч. – Биче-оол Адыг-Тулуш Тулушович директорлап чораан; ооредилге эргелекчизи Кара-оол В.Х.
1967 чылда – директору Нурзат Н.Т. ооредилге эргелекчизи Кара-оол В.Х.
1968-69 ч.ч. – директору Дуюгбан Б.К. ооредилге эргелекчизи Кара-оол hentai videos В.Х.
169-71 ч.ч. – директору Серен Н.Т. ооредилге эргелекчизи Дуюгбан Б.К.
!972-74 ч.ч. – директору Куулар К.Ч. ооредилге эргелекчизи
Арган-оол С.М., Серен Н.Т., Навачыгаан Ш.К.
1975-77 ч.ч. – Долаан М.С. директору, ооредилге эргелекчизи
Навачыгаан Ш.К.
1977-86 ч.ч. – директору Оюн М.Ч. ооредилге эргелекчилери
Дуюгбан Б.К., Дырыш-оол Г.К.
1986-90 ч.ч. lesbian porn – Кыргыс Б.К. директору, ооредилге эргелекчизи
Дуюгбан Б.К.
1990-92 ч.ч. – Соскал Н.Т. директору, ооредилге эргелекчизи
Дырыш-оол Г.К.
1992-94 ч.ч. – директору Дырыш-оол Г.К.ооредилге эргелекчизи
Сундуй Т.С.
1994-97 ч.ч. — директору Дамбар-оол А.Д., ооредилге эргелекчизи
Соскал Л.К.
1997-2009 ч.ч. – директору Дажы-Даваа А.О., ооредилге эргелекчизи Кошкар-оол А.О.
2009 чылдан бо хуннерге чедир – Кызыл-оол С.М. директорлап чоруур, ооредилге эргелекчизи Сундуй А.Ш.
Шинчилел-практиктиг ажылды суурнун хоочун чурттакчыларындан дыннап бижээн:
1. Маргыы Донгак – 75 хар;
2. Кыргыс Сундуй-оол – 72 хар;
3. Амбар-оол Донгак – 68 хар;
4. Чап Дарый-Хуурак – 80 хар.

Print Friendly, PDF & Email

1 комментарий: Чааты школанын тоогузу

  1. Vivian79let говорит:

    Чаще всего после удаления некоторых программ на жестком диске остаются отдельные части файлов, которые невозможно удалить вручную обычному пользователю, и я нашел решение этой проблемы. Для этого Вам заглянуть на ресурс Unlocker , в меню которого вы можете узнать следующую информацию не удаляется файл.
    Чистить свой ПК от скопления бесполезной информации нужно правильно, и в этом Вам пригодится http://unlocker-rus.com/. Утилита ресурса unlocker-rus.com/ это маленький помощник, который выносит мусор с Вашего ПК.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

lkjshlkjh